BEHANDLING

 

                              Inom psykologin finns det flera olika inriktningar, som kan vara renodlade

                              eller som kan vara kombinationer av varandra. Några av dem presenteras

                              kortfattat under fliken TERAPIFORMER.

 

                              Jag arbetar utifrån att de olika inriktningarna kompletterar varandra

                              eftersom de närmar sig människan från olika utgångspunkter. Ibland är vi

                              i tankevärlden, ibland är vi upptagna av våra känslor och vid andra till-

                              fällen är det kroppen som försöker förmedla något till oss.

 

                              Antingen man i en behandling fokuserar på tankar, känslor, kropp eller

                              beteenden så är MÅLET MED BEHANDLINGEN att du ska tillägna dig vet-

                              skapen att du själv kan påverka och styra ditt liv mycket mer än vad du tror.

                              Det är roligare att själv sitta vid styrspaken i sitt liv än att sitta som passagerare

                              och låta någon annan styra! Men vid vissa tillfällen kan det vara skönt att

                              luta sig tillbaka och låta någon annan ta över.

 

                              Jag möter dig där du befinner dig. Jag hjälper dig att se din egen kraft och

                              förmåga så att du får tillgång till den och kan använda den för att ta dig igenom

                              dina svårigheter och återfå balansen i livet.

                      

  

BEHANDLINGENS TRE STEG:                

 

logocolornotext.jpg

          FÖRSTA STEGET i en samtalsbehandling är att du berättar om ditt problem,

          hur det påverkar ditt liv samt vilken förändring du skulle vilja ha. Vilken för-

          ändring som är möjlig att uppnå beror på olika faktorer, bl.a. problemets

          svårighetsgrad. Ett väl avgränsat problem är naturligtvis lättare att arbeta

          med än ett problem som griper djupt in i din personlighet.

 

 

 

 

logocolornotext.jpg

          ANDRA STEGET är själva behandlingen. En samtalsbehandling kan bestå av

          ett enda samtal eller utgöras av en serie samtal. Ibland behöver man prata

          igenom problemet flera gånger och betrakta det ur olika synvinklar. Man kan

          behöva sällskap och ledning på vägen för att ta till sig och använda lämpliga

          psykologiska redskap. Antal samtal som behövs för att hantera ditt problem

          beror på hur det ser ut, hur långt du vill nå och hur mycket arbete du själv är

                                          beredd att utföra. Utifrån dina behov och önskemål skräddarsyr vi en be-

                                          handling som passar dig.

 

 

 

logocolornotext.jpg

          TREDJE STEGET är utvärdering av behandlingen samt eventuell uppföljning.

          Det kan kännas tryggare för dig och du blir mer motiverad att fortsätta använda

          de redskap du får under behandlingen om vi planerar en uppföljning lite längre

          fram i tiden. Dessutom är det roligt för mig att få höra hur det går för dig.

 

 

 

 

 
stäng