KBT

 

                              I KBT - Kognitiv (Beteende)Terapi - arbetar man på ett strukturerat sätt genom

                              att kartlägga "felaktiga" tankar, vanor och handlingsmönster. Utgångspunkten

                              är att de svårigheter man har i livet beror på att man i samspelet med andra

                              människor tänker fel och sedan handlar utifrån de felaktiga tankarna.

 

                              "Det viktiga är inte hur man har det, utan hur man tar det" är ett talesätt som

                              rymmer ett stort mått av sanning. Verkligheten i sig kan tolkas och beskrivas

                              på olika sätt, beroende på vilka "glasögon" man har på sig. Har du de mörka

                              glasögonen på dig tenderar hela tillvaron att se mörk ut. Har du de ljusa, gul-

                              tonade glasögonen på dig kan även en gråvädersdag förefalla ljus och solig

                              och du känner dig lättare i sinnet. Sedan spelar det inte så stor roll hur verklig-

                              heten "egentligen" är, utan det viktiga är att du kan bestämma vilka glasögon

                              du ska använda.

 

                              PSYKODYNAMISK TERAPI

 

                              I psykodynamisk terapi arbetar man med fokus på känslolivet och relationerna

                              med andra människor, både i det förflutna och i nuet. Smärtsamma relationer

                              och obearbetade känsloupplevelser tenderar att upprepa sig, just för att man

                              inte förstår sina inre drivkrafter. Exempel på detta kan vara att man ständigt

                              fastnar för fel partner eller att man om och om igen blir sviken av andra

                              människor. Här kommer vi att ha god hjälp av den relation som uppstår mellan

                              dig och mig, eftersom nuet också rymmer det förflutna. Drömmar kan utgöra ett

                              värdefullt komplement i en sådan bearbetning, då drömmarna ofta beskriver ens

                              livssituation på ett symboliskt sätt.

 

                   

                                  BETEENDETERAPI

 

                              I beteendeterapi riktar man in sig på att förändra beteenden. Det kan vara

                              beteenden som är störande för en och som därför ska arbetas bort, till

                              exempel att man måste kolla tjugo gånger att spisen är avstängd innan man

                              kan gå hemifrån. Det kan också vara beteenden som man vill tillägna sig och

                              som därför ska läggas till genom inlärning. Exempel på detta kan vara att man

                              lär sig strategier för att våga prata med arbetskamraterna under kafferasten.

 

 

                               EXISTENTIELL TERAPI

 

                              I existentiell terapi fokuserar man på de värderingar och ideal som ligger till

                              grund för ens liv och de val man gör i livet. Att vara omedveten om vad man

                              verkligen tycker är viktigt i livet eller att leva på ett sätt som gör att man hamnar

                              i konflikt med sina värderingar leder till vantrivsel och ohälsa. Varje människa

                              har också begränsningar som inte går att ändra på (arvsanlag och livsom-

                              ständigheter) och det gäller att leva sitt liv utifrån de förutsättningar man

                              faktiskt har. I detta ingår att man försonar sig med det som inte är möjligt att

                              förändra. 

     

                                                                                          logocolornotext.jpg                         

                                                

                              

 

 

 

              

 

                                

 
stäng